Het is mogelijk en het kan nu!

Afbouw van nazorg is goed mogelijk. Gegeven de grootte van de opgave, druk op ruimte en leefbaarheid – onder meer door maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatverandering en gezondheid – en de komst van de Omgevingswet, is de kans om tot afbouw te komen groot. Daarnaast zijn er voldoende handelingsperspectieven aanwezig om tot afbouw te komen. Bevoegde overheden moeten de nazorgopgave structureel inventariseren om bewustwording te creëren van de kansen van afbouw.

foto map home-min
Afbouw opnieuw in de belangstelling

Nederland telt veel locaties waar sprake is van bodemverontreiniging. Overheden pakken een deel van de verontreiniging aan, waarna ze nazorgmaatregelen inzetten om verdere risico’s te beheersen. In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten een verplichting op zich genomen om deze nazorgmaatregelen te verminderen (‘afbouw’). Dit gaat ook over de IBC-locaties (Isoleren, Beheren en Controleren). Deze IBC-locaties zijn oorspronkelijk ‘voor eeuwig’ ingericht. De nazorg van deze locaties zorgt voor een financiële, organisatorische, administratieve en ruimtelijke last en geeft verplichtingen, beperkingen en risico’s voor toekomstige generaties. De jaarlijkse monitoringsuitvraag bij de bevoegde overheden Wbb laat zien dat de omvang groot is: ruim 550 nazorglocaties met een jaarlijkse kostenpost van 6 tot 10 miljoen euro. Daarnaast hebben veel bedrijven te maken met een nazorgopgave.

foto header
Noodzaak afbouw

De noodzaak voor de afbouw is helder: nazorg eist veel, zowel als het gaat om financiën als capaciteit. Bekeken vanuit technische en biologische ontwikkelingen en de huidige wet- en regelgeving lijken veel nazorgmaatregelen achterhaald en niet optimaal. Bovendien zorgen nazorglocaties voor beperkingen in het gebruik, waardoor de ontwikkeling van deze gebieden stilstaat. De verwachting is dat heroverweging van de resterende verontreiniging en de nazorgmaatregelen in veel gevallen kan leiden tot lastenreductie, milieuwinst en meerwaarde voor de gebieden. Dit mede in het licht van de komst van de Omgevingswet, waarbij de verantwoordelijkheid voor de bodem en zo mogelijk nazorgverplichtingen kunnen worden overgedragen.

home header 2-min
Bouwstenen op tafel

Om een impuls aan de afbouw van nazorg te geven heeft in januari 2018 een door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond ingestelde adviesgroep haar advies gegeven. In aanvulling hierop heeft een consortium van experts vanuit  het rijk en de decentrale overheden van september 2017 tot en met april 2018 de huidige kennisinzichten voor deze afbouw op een rij gezet.

IBC Locaties
6 mlj
Kostenpost

6 tot 10 miljoen jaarlijkse kostenpost

1
Nazorg

Nazorg locaties in Nederland

1 %
Initiatief

De impuls realiseert initiatief in 60% van de locaties